תקנון אתר

אתר "קשת פרינט דיגיטל" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "קשת פרינט דיגיטל", ח.פ. 039684733.
 פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה")
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
   תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין קשת פרינט דיגיטל, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

     המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנך בן 18 שנים לפחות, או שהביקור בשירותי קשת פרינט דיגיטל נמצא תחת פיקוחו של הורה או אפוטרופוס. בכפוף לתנאים של הסכם זה, אנו מעניקים בזאת לך רישיון מוגבל, הניתן לביטול, אשר אינו ניתן להעברה ולא בלעדי לגשת ולהשתמש בשירותי keshetprint.co.il על ידי הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך, קניות פרטיות ו/או לעסק בבעלותך או עסק שהנך שכיר בו ולא לכל שימוש מסחרי או שימוש בשמו של צד שלישי כלשהו. כל הפרה של הסכם זה תביא לשלילה מידית של הרישיון שהוענק בסעיף זה ללא הודעה מוקדמת.
   להוציא את ההיתר בפסקה לעיל, נאסר עליך לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, להשכיר, לשדר, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, להתאים, לפרק, או לנצל את שירותי קשת פרינט דיגיטל או כל חלק ממנו אלא אם כן הותר במפורש על ידינו בכתב. אתה לא יכול לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו במידע המופיע בשירותי קשת פרינט דיגיטל או לעשות כל שימוש בשירותי קשת פרינט דיגיטל לטובת עסק אחר אלא אם כן הותר במפורש על ידינו מראש.
 
שירותים המוצעים באתר קשת פרינט דיגיטל

אתר קשת פרינט דיגיטל מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. מובהר כי קשת פרינט דיגיטל רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.

מובהר כי קשת פרינט דיגיטל אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וקשת פרינט דיגיטל תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. 

מובהר, כי קשת פרינט דיגיטל רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף קשת פרינט דיגיטל בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של קשת פרינט דיגיטל ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לקשת פרינט דיגיטל את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי קשת פרינט דיגיטל תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של קשת פרינט דיגיטל תישמר ללא הגבלת זמן. 

כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

המשתמש מאשר כי לקשת פרינט דיגיטל מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של קשת פרינט דיגיטל ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קשת פרינט דיגיטל בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.
 
הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן פשוט, נוח ומהיר. על מנת לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). 

שימו לב, קשת פרינט דיגיטל רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף או להחסיר פרטים,  לשנות צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר ויודגש כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

בכל מצב של סתירה בין המחיר בחנות המקוונת למחיר בסניפי הרשת - המחיר בסניף הוא הקובע.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל "קשת פרינט דיגיטל" להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל"קשת פרינט דיגיטל" עקב שיבוש הפעלת האתר.

כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע קשת פרינט דיגיטל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש"קשת פרינט דיגיטל"  תקבל אישור מאת חברת הסליקה על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין "קשת פרינט דיגיטל". במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה "קשת פרינט דיגיטל" רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת "קשת פרינט דיגיטל". במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד קשת פרינט דיגיטל ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. קשת פרינט דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.
תאריכי שליחת המוצר אל הלקוח ייחשבו ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיס האשראי. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת  הממוחשבת של קשת פרינט דיגיטל אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את ס קשת פרינט דיגיטל. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של קשת פרינט דיגיטל הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
 

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו.
 
אספקה לבית המשתמש

" קשת פרינט דיגיטל "  תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). שירות השילוח דרכה תסופק המוצר הם להחלטת "קשת פרינט דיגיטל" בלבד.

"קשת פרינט דיגיטל" מתחייבת לספק מוצרים בגינם בוצע תשלום והם נמצאו במלאי החברה, זאת לאחר קבלת אישור לביצוע עסקה מחברת כרטיס האשראי של הלקוח.
אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים). קשת פרינט דיגיטל איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. קשת פרינט דיגיטל אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 
קשת פרינט דיגיטל לא תהא אחראית לכל עיכוב בהספקה או לאי הספקה של המוצר כתוצאה מפרטים שגויים או לא מדויקים שנמסרו מהגולש. ידיעת עיכוב שתמסר לחברה מצד השילוח או כל צד אחר אשר גורם לעיכוב זה קשת פרינט דיגיטל תוציא הודעה בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר עיכוב שילוח המוצר.

אספקה לחנות קשת פרינט דיגיטל - איסוף עצמי

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים).הפריטים יסופקו לחנות קשת פרינט דיגיטל בכתובת כנפי נשרים 16, ירושלים. עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות קשת פרינט דיגיטל, ייצור נציג קשת פרינט דיגיטל קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. 

המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. קשת פרינט דיגיטל תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 10 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 10 ימים, כי אז תהיה קשת פרינט דיגיטל רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קשת פרינט דיגיטל בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות קשת פרינט דיגיטל ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות קשת פרינט דיגיטל או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קשת פרינט דיגיטל. מוסכם כי קשת פרינט דיגיטל ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בקשת פרינט דיגיטל. לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת קשת פרינט דיגיטל. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית סכו עור תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי קשת פרינט דיגיטל איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, סכו עור תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

 
ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 02-653-63-63. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).
ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לחנות קשת פרינט דיגיטל או באמצעות משלוח בדואר רשום ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם , לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם   - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לחנות קשת פרינט דיגיטל. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קשת פרינט דיגיטל בדוא"ל: keshetprint14@gmail.com או בטלפון 02-653-63-63. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לחנות קשת פרינט דיגיטל בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט - בתנאי שאריזתם לא נפתחה. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנות קשת פרינט דיגיטל, או באמצעות שליחת הפריט בדואר רשום ,בתאום מראש, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת קשת פרינט דיגיטל, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
 

אחריות, אבטחה ופרטיות

קשת פרינט דיגיטל ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של קשת פרינט דיגיטל. אתר קשת פרינט דיגיטל הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.


ביטול עסקת הרכישה על ידי קשת פרינט דיגיטל

קשת פרינט דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקשת פרינט דיגיטל ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים.בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות קשת פרינט דיגיטל לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.

בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית קשת פרינט דיגיטל לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור קשת פרינט דיגיטל לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קשת פרינט דיגיטל במייל  keshetprint14@gmail.com או בטלפון 02-653-63-63.

קניין רוחני

כל טקסט, גרפיקה, אייקונים, תמונות כפתור, קטעי אודיו ותוכנה (להלן, "תוכן"), שייך באופן בלעדי ל קשת פרינט דיגיטל, או לשותפיה. האוסף, סידור והרכבה של כל התכנים בשירותי קשת פרינט דיגיטל זה ("הלקט") שייך באופן בלעדי לקשת פרינט דיגיטל או לשותפיה. כל התוכנה המשמשת בשירותי קשת פרינט דיגיטל זה ("תוכנה") היא רכושה של קשת פרינט דיגיטל, וספקי התוכנה שלה. התוכן, הקומפילציה והתוכנה, כולם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים.

שימוש בכל אחד מסימני ההיכר שלנו או סימני שירות ללא הסכמתנו המפורשת בכתב אסור בהחלט. אתה לא יכול להשתמש בסימנים המסחריים או סימני השירות שלנו בהקשר לכל מוצר או שירות בכל דרך שעלולה לגרום לבלבול. אתה לא יכול להשתמש בסימנים מסחריים או סימני שירות שלנו בכל דרך שמזלזלת או מזיקה לנו. אתה לא יכול להשתמש בכל הסימנים המסחריים או סימני השירות שלנו ב meta-tags ללא הסכמה מפורשת מראש.


דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
בנוסף לכל סעד משפטי או שוויוני אחר, אנו עשויים, ללא הודעה מוקדמת, להפסיק באופן מיידי את ההסכם או לבטל חלק או כל הזכויות שלך שהוענקו לך במסגרת הסכם זה. עם כל סיום של הסכם זה, ולבחירת החברה האם תופסק באופן מידי כל גישה ושימוש בשירותי keshetprint.co.il. כל סיומו של ההסכם זה לא ישפיע על זכויותיהם וחובותיהם ) לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חובות תשלום( של הצדדים הנובעים מלפני מועד הסיום.
 
 
 טעויות כתיב
במקרה שמוצר מצוין במחיר לא נכון או עם מידע שגוי בשל טעות או שגיאה בתמחור מוצר או מידע שהתקבל מהספקים שלנו, תהיה לנו הזכות לסרב או לבטל הזמנות שבוצעו עבור המוצר ומופיעות במחיר השגוי. תהיה לנו את הזכות לסרב או לבטל צווים כאלה אם ההזמנה כבר אושרה וכרטיס האשראי שלך גבה עמלה. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה והזמנתך בוטלה, אנחנו נוציא מייד זיכוי לחשבון כרטיס האשראי שלך בסכום החיוב.
 
תלונות על זכויות יוצרים
אנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים.


תקנון המפרט את כללי חבר המועדון "קשת פרינט EXTRA"

הצטרפות:
קשת פרינט דיגיטל הקימה מועדון לקוחות (להלן: "המועדון") ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר וירטואלים (להלן: "כרטיס החבר").
כל לקוח של הרשת רשאי להירשם כחבר במועדון באתר החנות, בכתובת www.keshetprint.co.il. ההרשמה אינה כרוכה בתשלום. הרשת רשאית לשנות את מדיניות חבר המועדון מעת לעת.
הרשת רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד. החברות במועדון הלקוחות הינו אישי ואינו ניתן למכירה או להעברה (להלן: "חבר"). הרשת רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון.
מועדון "קשת פרינט EXTRA" ניתן לשימוש ברכישות באתר האינטרנט של הרשת בלבד, בכתובת www.keshetprint.co.il
חבר מועדון יוכל לצבור "נקודות" (כהגדרתן להלן) ולממשן לרכישות עתידיות בחנות האתר.
השימוש בחבר המועדון יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי קשת פרינט דיגיטל.
חבר המועדון מקנה הטבות ומבצעים, הנחות וצבירת נקודות, בכפוף לתנאי כל מבצע
המועדון יהא רשאי לסרב לאשר הצטרפותו של חבר מועדון לתכנית, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה מחויב לנמק סירוב כאמור. בין היתר, תהא רשאית הנהלת המועדון לסרב לאשר הצטרפות של חבר המועדון, וללא חובת הנמקה לסירובה, לרבות הצטרפות של חברי מועדון אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו), וכן לבטל חברותם במועדון הלקוחות, ולבטל את תוקף הנקודות אשר נצברו לטובת אותו חבר מכל סיבה.

תוקף החברות במועדון:
תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לשנה אחת החל מיום ההצטרפות. בתום שנת החברות הראשונה במועדון, תחודש החברות במועדון לשנה אחת נוספת באופן אוטומטי ללא תוספת תשלום.
רשת קשת פרינט דיגיטל רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך באופן אוטמטי את תוקף החברות במועדון לחבר מסוים או לקבוצה של חברים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכל תקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו, מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

תקשורת שיווקית ופרסומים:
דרכי פרסום: הודעות המועדון, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת קשת פרינט דיגיטל לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי קשת פרינט דיגיטל באופן ובדרך כפי שקשת פרינט דיגיטל תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום באתר קשת פרינט דיגיטל ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת קשת פרינט דיגיטל, ייחשב כמספק, וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.
למען הסר ספק, קשת פרינט דיגיטל פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי קשת פרינט דיגיטל באשר לאי קבלת פרסום.
ברשות החברה אתר אינטרנט וחנות מקוונת (להלן: "אתר האינטרנט") בכתובת www.keshetprint.co.il המספקת, בין היתר, משלוחים לבית הלקוח. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון, תפיץ הרשת באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי בקשר לאתר האינטרנט.
לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח הודעות SMS ו/או דוא"ל, יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.

צבירת נקודות:
ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה.
בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה, יהא בשיעור של 8% מהסכום בשקלים ששולם בפועל בגין עסקת הרכישה. לדוגמה, בגין רכישה בשווי 100 ₪, יצברו לרשות חבר המועדון 8 נקודות מועדון. יובהר, כי ביטול העסקה בגינה ניתנו הנקודות תביא לגריעת הנקודות אשר נצברו בגין אותה עסקה.  לא תהיה צבירת נקודות בעסקה בה ישלם הלקוח בתווי קניה למיניהם (דוגמת תו הזהב, רב תו, פאואר גיפט וכד’).
כל נקודה שנצברת במועדון הלקוחות ניתנת לניצול כהנחה בגובה 0.5 ₪ לקניה עתידית בלבד (קרי, עסקה מאוחרת לעסקה שבה נצברו הנקודות), בכפוף להוראות המפורטות להלן.
לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באחת מחנויות הרשת או באתר החברה בישראל בלבד . מובהר, כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום בו חויב בפועל חבר המועדון. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא בגין אותה עסקה.
צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.
צבירת הנקודות מותנית ברכישה דרך האתר www.keshetprint.co.il
קשת פרינט דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של קשת פרינט דיגיטל וללא צורך במתן הודעה מראש.

מימוש נקודות:
בכל עת רשאי החבר לנצל את נקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 נקודה = 0.5 ₪  ולשלם עבור מוצר בנקודות כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו.
מימוש הנקודות יתאפשר לחבר מועדון שנצברו לטובתו מינימום 50 נקודות.
קשת פרינט דיגיטל רשאית על פי שיקולה הבלעדי לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח.
מפעם לפעם תפרסם קשת פרינט דיגיטל מבצעים בלעדיים לחברי מועדון. מבצעי המועדון, אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של קשת פרינט דיגיטל. לדוגמא:
- הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון
- צבירת כפל נקודות ברכישה של מוצר ספציפי.
- העברה של נקודות ללקוח אחר.
הדוגמאות המצוינות מעלה הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את קשת פרינט דיגיטל.
בכל מקרה, אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת - "אין כפל מבצעים", אולם קשת פרינט דיגיטל תהא רשאית לאפשר שימוש ו/או צבירת נקודות במקרים כאמור, בהתאם לשיקול דעתה בלבד.
נקודות אשר נצברו יישמרו לזכות חבר המועדון במשך 24 חודשים ממועד צבירתם, כפי שיופיע ברישומי קשת פרינט דיגיטל.
במידה וחבר מועדון לא מימש נקודות תוך 24 חדשים ממועד הצבירה שלהן, הנקודות שנצברו עלולת להמחק מרישומי הנקודות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין נקודות שנמחקו כאמור, בגין אי מימושן עד למועד שנקבע.
 לא יתאפשר מימוש נקודות בחנות הקמעונאית של קשת פרינט דיגיטל בכתובת כנפי נשרים 16, ירושלים.
במקרה של מחלוקת:
הרישום שבידי הרשת יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו ברשת.
חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לנקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל הרשת ולהעלות את השגותיו.
החלטת מנהל הרשת תינתן בתוך 14 ימי עבודה, ומרגע שקיבל לידיו החבר את ההשגה, היא תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות עקב זיוף וגניבה.
חבר הטוען, כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות  כפי שמצוי במרשם הרשת, יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע"י הצגת החשבוניות המעידות על כך.

התחייבויות חבר המועדון:
חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
מובהר, כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותו כרטיס, ללא אפשרות לממשן.
חבר מועדון מתחייב להשתמש בכרטיס החבר לצורך רכישה לשימוש אישי או פרטי בלבד, או לכל שימוש אחר שיאושר על ידי קשת פרינט דיגיטל. לא תותר רכישה סיטונאית או מסחרית באמצעות שימוש בכרטיס חבר המועדון.
חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, ישיב  הלקוח לרשת  את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן.
לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב נוצלו על ידו 100 נקודות, ישיב לרשת 50 שקלים.

תנאים כללים:
הוראות תקנון זה והחברות במועדון יהיו תקפים בשטח מדינת ישראל בלבד.
קשת פרינט דיגיטל רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתם ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש הנקודות וכדומה.
המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו בכדי לחייב את קשת פרינט דיגיטל בצורה כלשהי.
למען הסר ספק יובהר, כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של קשת פרינט דיגיטל.
תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון "קשת פרינט EXTRA", משמעה  כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
קשת פרינט דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות, תוקף ההטבות וכיוב’, הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי באתר האינטרנט שכתובתו: www.keshetprint.co.il
קשת פרינט דיגיטל הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
קשת פרינט דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
קשת פרינט דיגיטל שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס בגין רכישות בכרטיסי החבר השונים כאמור לעיל, לגבי כל סוג כרטיסי חבר בנפרד.


×
×
×
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA